O autorze

Franciszek HABER – absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1969), studiów podyplomowych o profilu pedagogicznym i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, jachtowy i motorowy kapitan żeglugi wielkiej. Literat.

Legendarny już dzisiaj szef szkoły żeglarstwa akademickiego w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa „Almatur” w Giżycku. To właśnie żeglarstwo jest dla niego synonimem wolności i spełnienia, duchową formułą wędrówki.

Zainteresowanie filozoficzną myślą Wschodu nie mogło ominąć dziedzictwa kulturowego, a że Haber jest poetą potrafi w swoich wierszach łączyć piękno przyrody z nieuchronnym upływem czasu, stawia jednocześnie pytania o sens istnienia w zderzeniu z naszym osamotnieniem.

Jak pisze, wszyscy oscylujemy pomiędzy sacrum i profanum w wielkiej próbie wyboru miejsca w świecie dysonansów, próbie odnalezienia nieznanej duchowej przestrzeni na godne istnienie.

Autor w strofach pełnych aluzji zmusza czytelnika do zastanowienia się nad oglądem przeżywanego świata. Ernest Bryll napisał o nim, …”mimo delikatności opisywania , zbyt zmysłowy, buduje wiersze tak że aż chce się dotknąć”…

Wśród przyjaciół nazywany „największym poetą wśród kapitanów, największym kapitanem wśród poetów”. Jest podróżnikiem i „obywatelem świata”. Pływał w Kanadyjskiej Szkole pod Żaglami przemierzając Pacyfik oraz morza Dalekiego Wschodu, należy do elitarnego Bractwa Kaphornowców, Bractwa Zawiszaków, jest jednym z kapitanów harcerskiego żaglowca „Zawisza Czarny”. Wiceprezes ds. morskich Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (kadencja 2003 – 2007) oraz ds. śródlądowych (kadencja 2011 – 2015 i 2015-2019).

Od 2019 roku jest Prezesem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Członek Komisji Kultury i Wydawnictw Polskiego Związku Żeglarskiego (2007 – 2013)

Jest autorem podręczników: „Vademecum Żeglarza i Sternika jachtowego” (2002) wznowionego w 2003 i 2004 roku w pięknej szacie graficznej i uznanego za jeden z najlepszych podręczników żeglarskich wydanych w ostatnich latach w Polsce oraz „Vademecum sternika i starszego sternika motorowodnego”, również uznanego za jedną z najlepszych publikacji do nauki jachtingu motorowego. Następny podręcznik to „Vademecum Nauczyciela Żeglarstwa” zalecany przez Polski Związek Żeglarski.

Następne edycje podręczników to Podręcznik Żeglarza i sternika jachtowego, Podręcznik sternika i starszego sternika motorowodnego, Mini Podręcznik Żeglarza i Mini Podręcznik Motorowodniaka (2008). Napisał pierwszy na świecie podręcznik dla żeglarzy niesłyszących z wykorzystaniem języka migowego Żeglarstwo dla niesłyszących (2010). Nowe edycje Vademecum żeglarza i sternika jachtowego oraz Vademecum sternika i starszego sternika motorowodnego (2012), Vademecum żeglarza i jachtowego sternika morskiego oraz Vademecum motorowodnego sternika morskiego, a także Vademecum sternika motorowodnego (2013), Bezpieczna Woda przewodnik dla żeglarzy (2015).

Czytając wiersze Habera „nie możemy sobie pozwolić na lenistwo intelektualne, gdyż Haber prowadzi nas nie tylko do odległych miejsc, ale także w rozmaitość kultur, wieloznaczność symboliki i różnorodność filozofii. Dzięki jego pięknym wierszom, możemy zabrać się w Wielką Duchową Podróż”.

Zadebiutował poetycko w 1975 r. na łamach „Nowin Gliwickich”, jego wiersze publikowane są w prasie śląskiej m. in. w „Poglądach”. O poezji Franciszka Habera realizowane są audycje radiowe: PR Katowice (1981, 1983, 1984), PR Wrocław (1983), PR Program III (1983), Radio dla Ciebie (1996), Radio Szczecin (2000, 2002), Radio Katowice (od 2003 do dzisiaj).

Autor współpracuje z „Inspiracjami”, tworzy montaże poetyckie z wykorzystaniem własnych wierszy (1984).
Jest autorem komentarza poetyckiego do filmu „Patent” (I nagroda na festiwalu filmów żeglarskich (1986 r.). Jest autorem scenariusza filmowego „De Herba Natura”, powstaje film o poezji haiku i wierszach Habera (1994), współpracuje z kwartalnikiem „HAIKU”.

Powstaje drugi film o poezji i podróżach kapitana Habera (1996).

Jest animatorem konkursów poetyckich wiersza haiku na łamach tygodnika Nowiny Gliwickie (1995-96). Wiersze i recenzje drukują: miesięcznik „Menager” (VI, 1996), tygodnik „Wyspiarz” (Nr 40, 45 w 1999), kwartalnik „Haiku”, „Magazyn Literacki” (6 – 7, 2000), „Paper Wasp” (7/2001) Australia, magazyn społeczno-kulturalny Śląsk (Nr 8, 2001), miesięcznik „Cosmopolitan” (XI, 2001), magazyny żeglarskie „Żagle” i „Rejs”. Jest współautorem cyklicznej żeglarskiej audycji „Bocianie Gniazdo” w Radio WaWa (2001), Nocne spotkania z jego poezją przedstawia Wojciech Reszczyński w radiowej „Trójce”. Z jego poezją spotykamy się cyklicznie w audycjach poetyckich PR Katowice.

Pierwszy tomik poezji „Warkocze rozplecione na wersety” (I wyd. 1990 r., II wyd. 1995 r.), kolejny „W ogrodzie słów” (wiersze haiku –1994 r.), następne to: „Z pieśni mórz i ogrodów” (1995 r.), „Miłosna Sutra” (1996 r.), „Pan Incognito” (1997 r.), „Ogrody Iluzji” – Wiersze i Glosy (1998 r.), „W ogrodzie słów” (wiersze „Haiku”, wyd. II poszerzone – 2001 r.), „Bezdroża” (2001 r.), „Wiersze” (2007 r.) – wybór; „W labiryncie czasu” (2005), „Pejzaż z osłem” (2006), „W cieniu bliźniego”(2007), „Dziennik zaprzeszły”(2008).

Pierwsza płyta „Stary Bar na Woolwich Road” do tekstów Franciszka Habera, w wykonaniu i aranżacji najlepszych polskich szantymenów (2003). W 2001 r. ukazuje się pierwsza „Antologia Polskiego Haiku”(wiersze XX wieku), w której nie mogło zabraknąć Franciszka Habera. Ukazuje się druga płyta szantowa pt. „Sir Captain Drake” do tekstów Franciszka Habera (2005 r.) – również i tutaj wykonawcami są najlepsi polscy szantymeni. Ukazują się wybory szant pod redakcją Franciszka Habera „Szanty – Złota 100” (2004), „Szanty złota setka Bis” (2008).

W 2010 roku ukazał się nowy tom wierszy „Wernisaż popękanych serc” oraz zbiór wierszy o tematyce morskiej Z księgi sztormów (2011). Powstaje Biblioteka pokładowa – bibliografia żeglarska, wydana przez Komisję Kultury i Wydawnictw PZŻ (2012). Także ten rok przynosi nowy zbiór wierszy Przepisane z serca.

Rok 2014 to nowy zbiór prozy poetyckiej i wierszy Na Południku Serca oraz zbiór wierszy Widzenia i Przywidzenia.

Rok 2015 to nowe zbiory wierszy Alfabet wrażliwości i Liryka powtórzeń, scenariusz De Herba Natura czyli Herbata z malin oraz monografia Wejdyki – historia w jeziora wpisana.

Rok 2016 – nowe zbiory wierszy „Za kurtyną„, „Po nocy cudzej„, „Pierścionek z tęczy” oraz żeglarski poemat „Wielka Woda„.

Rok 2017 – nowe zbiory wierszy „Ścieżkami wiatrów”, „Wynajmę miejsce po sobie” oraz monografia Paprotki – na peryferiach historii.

W Roku 2018 wydane zostały zbiory: „Dług istnienia”, „Pegazem na Kresy”, „Punkty odniesienia”, „Wygnany w siebie”, „Z pamiętnika cienia” oraz „Bezpieczna Woda” – wyd. poprawione i rozszerzone.

Rok 2019 przynosi nowe zbiory wierszy: Zapisany na jutro, Kresowy Raptularz, Potyczki z Chronosem.

Rok 2020 to nowe zbiory wierszy Emigrant światła, Rozterki składacza słów,
Chwila ważki, Planeta zegarów.

Rok 2021 nowe zbiory wierszy W pajęczynie jutra, W futerale egzystencji, Sklejanie porcelany.

Rok 2022 nowe zbiory wierszy: Dodany do dylematów, Oktet na bram pomieszanie, Za drzwiami percepcji.

Autor jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Za swoją działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania żeglarstwa oraz za osiągnięcia w pracy szkoleniowej został wyróżniony wieloma odznaczeniami: wymieńmy te ważniejsze:

  • honorową odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego (1982),
  • złotą odznaką honorową Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (2000),
  • złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (2000),
  • odznaką resortową Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej – Zasłużony Pracownik Morza (2001),
  • złotym krzyżem zasługi (2001) przez Prezydenta RP.
  • „Bursztynową Śrubą”- prestiżową nagrodą Pionu Morskiego PZMW i NW (2003),
  • nagrodą im. Teligi za całokształt twórczości żeglarskiej (2012)
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP (2013)
  • medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2022).

Autor urodził się we Lwowie 1 lipca 1942 roku.